Het Zwolse Balletjeshuis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven we antwoorden op de belangrijkste vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of woonplaats (NAW). Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar aantoonbaar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt het Zwolse Balletjeshuis persoonsgegevens?
Het Zwolse Balletjeshuis verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Klanten die per factuur producten afnemen van ons,
  • Klanten die producten van ons willen laten bezorgen,
  • Klanten die informatie opvragen over ons of onze producten en deze toegezonden willen krijgen,
  • Klanten die toeristische informatie opvragen en toegezonden willen krijgen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Het Zwolse balletjeshuis verwerkt uw persoonsgegevens. Klanten die een wijziging in hun persoonsgegevens willen aanbrengen maken dit kenbaar bij Het Zwolse Balletjeshuis.

Waarvoor verwerkt het Zwolse Balletjeshuis uw persoonsgegevens?
Als u klant bent uit een van de genoemde categorieën hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste manier van dienst zijn voor bijvoorbeeld het opsturen van gevraagde informatie maar ook voor de uitvoering van de financiële administratie zoals facturatie.

Verwerkt het Zwolse Balletjeshuis ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid of levensovertuiging. Deze bijzondere gegevens zijn niet noodzakelijk in onze klant-ondernemer relatie en wij verwerken zulke gegevens dus niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt het Zwolse Balletjeshuis uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de klant-ondernemer relatie, tenzij het Zwolse Balletjeshuis wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel op de laatste pagina treft u een overzicht aan van de situaties waarin uw gegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht het Zwolse Balletjeshuis te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het Zwolse Balletjeshuis op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, te verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek, per email te richten aan info@zwolseballetjes.nl , te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zal het Zwolse Balletjeshuis deze verwijdering doorgeven aan alle instanties die uw gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging
Het Zwolse Balletjeshuis treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke teamleden toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat deze werkwijze regelmatig gecontroleerd wordt.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere website s bevatten. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van het Zwolse Balletjeshuis. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
Het Zwolse Balletjeshuis raadt u dan ook aan om bij het gebruik van andere websites altijd hun privacy verklaring te raadplegen.

Cookies
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wijziging van het privacy beleid
Het Zwolse Balletjeshuis zal regelmatig haar gevoerde privacy beleid evalueren en indien nodig aan passen aan gewijzigde omstandigheden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u per brief of mail informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

In de tabel hieronder kunt u teruglezen welke gegevens wij verwerken en waarom wij dat doen.

DOELWELKE GEGEVENSGRONDSLAGBEWAARTERMIJNONTVANGERS
Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de relatie

En na afloop van de relatie alleen in de financiële administratie voor zeven (7) jaar
• Financiële administratie
• Accountant
• Belastingdienst
Digitaal en/of in hard copy versturen van gevraagde informatie • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Emailadres
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de relatie.

Na afloop van de relatie worden deze binnen zes maanden verwijderd
n.v.t..
Optimalisering website• Technische/analytische cookies
• IP adres
Elk bezoek aan de websiteGoogle analytics; wordt automatisch na zeven (7) dagen verwijderd

V1 14 mei 2018